University of Auckland    Department of Computer Science     Stage One Wiki     COMPSCI111 Web Site Map

COMPSCI111 - Stage One Wiki

Teaching Staff

 1. Ann Cameron
 2. Damir Azhar

Students

As part of your first lab, please place an internal link to your user page here. Please do not delete the contents of this page. Please do NOT delete this.

 1. Joshua Golena
 2. James Jury
 3. Shimona Zhang
 4. Cameron Todd
 5. Christian Leo
 6. Ben Tan 🥶
 7. Jamie Lin💪
 8. Ivy
 9. Tiare
 10. Jonathan
 11. YihanWu
 12. Jessica Luo :)
 13. Sophia Ying
 14. Skyler Goument
 15. Ben Lowe
 16. Dan Cao
 17. John Talaid
 18. Jason
 19. Bede Mckenzie
 20. Callum Booth
 21. Jade Hunter
 22. Jeremy Cleland
 23. Claire Kao
 24. Jonathan Yeh
 25. Maia Smith
 26. Jeanine Devaroyan
 27. Himali Soma
 28. Patrick Duffy
 29. Simeon Woolsey
 30. Jessica Soo
 31. Le Minh
 32. Adele Chen
 33. Sheryl Luo
 34. Manju
 35. Sam Bickerton
 36. Amber-Sofia Fotu
 37. Cheryl
 38. Jingyang
 39. Qintong Li
 40. Bolang
 41. Christina Zheng
 42. Glen
 43. Riku Hayashi
 44. Vivian Ding
 45. Lydia Kong
 46. Micaela
 47. Jay-Ann
 48. Michael Chen
 49. Jack Bell
 50. Yixuan Wang
 51. Sean Ni
 52. Joanna Zhang
 53. Haziqah Wan Asri
 54. Tiancheng Chu
 55. Xiayi Lin
 56. Nashratul Asyiah
 57. S M Tahmeed Zaman
 58. Alisi Kaufusi
 59. Bill Dong
 60. Emily Li
 61. Britney
 62. Abby YIN
 63. Yahya El-Saddik
 64. Danish Syahmi
 65. Chenxiao Meng🌻
 66. Sijun Lee
 67. Rikana
 68. JT Yan
 69. Iffah
 70. Aniq
 71. Amirah Haziqah
 72. Nur Aiman Adlin
 73. justin shi
 74. Izzati AbuRazim
 75. Bohan Li
 76. Nur Hannah
 77. Yifan Zhou
 78. Jo Zhang
 79. Alisya Baharudin
 80. Xin Shi
 81. Jieyang Shan
 82. Luxuan Zhao
 83. Amandha Sellapperuma
 84. Raelynne Miranda
 85. Safiyuddin
 86. Beifa Hu
 87. Zongling Li
 88. Zixing Wu
 89. Priyal Patel
 90. Sabihah
 91. Hyoeun Kim
 92. George Hodson
 93. Haofu Zhang
 94. Linh Ha
 95. Alyssandra Lim-Yip
 96. Yuzhuo Han
 97. Limin Zheng
 98. Chris Lee

This page was last modified 02:31, 21 August 2021.

Options
Log in