University of Auckland    Department of Computer Science     Stage One Wiki     COMPSCI111 Web Site Map

COMPSCI111 - Stage One Wiki

Teaching Staff

 1. Ann Cameron
 2. Damir Azhar

Students

As part of your first lab, please place an internal link to your user page here. Please do not delete the contents of this page. Please do NOT delete this.

 1. Kelvin Kok
 2. Nola Su
 3. Joyce Wang ✨
 4. Sumin KIm
 5. V Nayyar
 6. Nora Lu
 7. Nathalie Waid
 8. Yali Lin
 9. David Sum
 10. Zachary Suryahimsa
 11. CLASS REP Lydia Chin
 12. Denny Pan
 13. Jingxiao Zhao
 14. Grace Yi
 15. Eric Jang
 16. G. Motufoua 🇼🇸
 17. Zoe Wu
 18. Daniel Yang
 19. Haoning Song
 20. Morina Zhao
 21. Zihao Wang
 22. Yue Wang
 23. Yuqing Qu
 24. Christina Li
 25. Junhong Li
 26. Anglin Cai (William)
 27. Simon Pan
 28. Yongqi Liang (Hana)
 29. Yutong Zhang
 30. Zhaohan Zhang
 31. Alicia Anderson
 32. Sam Kang
 33. Jingleng Wang
 34. Charlotte Zhao
 35. Jobandeep Singh
 36. Hongyu Chen
 37. Wenfei Gong
 38. Faseeha Hannan
 39. Tiantian Chen
 40. Yanjie Zhou
 41. Minghui Li
 42. Yilin Wang(Ellie)
 43. Jiaqi Wang
 44. Shiyi Mao
 45. Damien Lu
 46. Lifei Chen
 47. SiYu Zhang
 48. Gongyu Sun
 49. Ziran Zhang
 50. Cici Lu
 51. Yicong Zhang
 52. Daorui Wang
 53. Donglin Wei

This page was last modified 17:40, 13 January 2021.

Options
Log in